Ogólne Warunki Współpracy

Najlepszym pierwszym krokiem jest rozmowa z jednym z naszych konsultantów.​

 

Biuro Handlowe Zalewski Marek Zalewski

Poniższe warunki określają zasady współpracy pomiędzy Markiem Zalewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Handlowe Zalewski Marek Zalewski, zwanym dalej BHZ Reklama, a kontrahentami nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, zwanymi dalej Zamawiającymi, z którymi nie zostały zawarte odrębne umowy w formie pisemnej lub dokumentowej.

 

§ 1  Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej lub dokumentowej (tj. np. za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu) i obowiązują po pisemnym lub dokumentowym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez BHZ Reklama. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia wymagają formy pisemnej lub dokumentowej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.
 2. Zamówienie powinno zawierać nazwę towaru lub usługi, zamawiany wolumen, uzgodnioną przez strony cenę netto za jedną sztukę, a także adres do wysłania faktury VAT oraz ewentualny adres do wysyłki.
 3. Składając zamówienie po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest do podania wszystkich danych identyfikujących, tj. pełną nazwę, adres siedziby, adres do korespondencji, NIP, REGON, numer KRS itp. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BHZ Reklama o wszelkich zmianach powyższych danych.
 4. Ceny wskazane w ofercie BHZ Reklama są cenami netto.
 5. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osobę/osoby, które są uprawnione do reprezentowania Zamawiającego. Jeśli osoba składająca zamówienie nie widnieje w dokumentach rejestrowych lub ewidencyjnych Zamawiającego, zobowiązana jest przedstawić odrębne pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego podpisane przez osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji.
 6. Jeżeli w chwili składania zamówienia Zamawiający posiada przeterminowane zobowiązania finansowe wobec BHZ Reklama, BHZ Reklama zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia do czasu uregulowania zaległych zobowiązań.

 

§ 2  Termin realizacji i dostawa

 1. Termin realizacji zamówienia uzgadniany jest indywidulanie z Zamawiającym
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od pisemnego lub dokumentowego potwierdzenia zamówienia przez BHZ Reklama.
 3. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej, które wystąpiły po przyjęciu zamówienia i których BHZ Reklama nie mógł przewidzieć. Dotyczy to również przeszkód spowodowanych przez dostawców BHZ Reklama. BHZ Reklama zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustaniu. Wszelkie roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wyłączone.
 4. Ceny towarów ustalone są na bazie ex-works Olsztyn. Zamawiający może odebrać towar osobiście z magazynu BHZ Reklama, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn.
 5. Po uzgodnieniu z BHZ Reklama na zlecenie Zamawiającego towar może zostać dostarczony bezpośrednio przez BHZ Reklama lub za pośrednictwem innego przewoźnika.
 6. Koszt dostawy towaru pokrywa Zamawiający. W niektórych przypadkach, wynikających z indywidualnych ustaleń, BHZ Reklama może pokryć koszt dostawy pod wskazany przez Zamawiającego adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Jeżeli wysyłka towaru zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Zamawiającego, to przechowanie towaru odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego.
 8. BHZ Reklama nie ponosi odpowiedzialności związanej z zaginięciem towaru, jego uszkodzeniem podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
 9. BHZ Reklama nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieznacznych różnic w parametrach dostarczanych towarów.
 10. Zwrot zamówionego lub zakupionego towaru nie jest możliwy (z wyłączeniem § 4 ust. 18). W szczególnych przypadkach BHZ Reklama może wyrazić zgodę na zwrot towaru, co będzie się wiązało z pokryciem kosztów manipulacyjnych przez Zamawiającego. Wysokość kosztów manipulacyjnych zostanie potwierdzona przez BHZ Reklama.
 11. Zwracane wzory będą przyjmowane wyłącznie z wypełnionym i podpisanym Formularzem Reklamacji. W przypadku zwrotu towaru bez wypełnionego i podpisanego Formularza Reklamacji BHZ Reklama zastrzega sobie prawo odesłania towaru na koszt Zamawiającego.

 

§ 3  Płatności

 1. Podstawową formą płatności jest zapłata przelewem przed dostawą lub gotówką przy odbiorze. Inne formy i terminy płatności wymagają indywidualnych ustaleń pomiędzy BHZ Reklama a Zamawiającym.
 2. W przypadku opóźnień w płatnościach BHZ Reklama zastrzega sobie prawo do naliczenia ustawowych odsetek za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zapłacie.
 3. Jeśli Zamawiający posiada nieuregulowane zobowiązania wobec BHZ Reklama, BHZ Reklama ma prawo wstrzymać realizację zamówienia lub odmówić wydania towaru.
 4. Zakupiony towar pozostaje własnością BHZ Reklama do czasu uregulowania płatności przez Zamawiającego.
 5. W przypadku gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez BHZ Reklama w związku z rozpoczęciem realizacji danego zamówienia.

 

§ 4  Gwarancja, reklamacje

 1. BHZ Reklama gwarantuje jakość towarów i udziela gwarancji jakości towaru na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy każdej partii towaru Zamawiającemu.
 2. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu co do ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zamawiający ma obowiązek pisemnie poinformować BHZ Reklama w terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia.
 3. Ewentualne nieprawidłowości w części dostarczonego towaru nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całej dostawy.
 4. W przypadku stwierdzenia, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu podpisanego przez przewoźnika. Brak takiego protokołu pozbawia Zamawiającego prawa do składania reklamacji.
 5. Zamawiający ma obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru BHZ Reklama celem potwierdzenia wady.
 1. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia reklamacji. Podstawą złożenia reklamacji jest przysłanie wypełnionego Formularza Reklamacji.
 2. Towary oznakowane przez Zamawiającego albo na jego zlecenie nie podlegają reklamacji w zakresie wad widocznych.
 3. Reklamacje nie są uwzględniane jeśli dotyczą szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub w związku z opóźnieniem w odbiorze towaru przez Zamawiającego.
 4. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenoszona jest na Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia towaru przed przekazaniem go osobie trzeciej. To samo dotyczy towaru przekazanego do znakowania przez osoby trzecie.
 5. BHZ Reklama ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia wyłącznie w stosunku do Zamawiającego. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
 6. BHZ Reklama może naprawić, bądź przyjąć jako zwrot, ewentualnie wymienić reklamowany towar, chyba że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny – w terminie od 7 do 30 dni od dnia stwierdzenia przez BHZ Reklama zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie BHZ Reklama. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa BHZ Reklama.
 7. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji jeżeli:
  1. nie zgłoszono reklamacji co do wad widocznych w terminie 3 dni od dnia dostawy lub odbioru osobistego,
  2. nie zgłoszono reklamacji co do wad ukrytych w terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia,
  3. nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów rozładunku, składowania.
 8. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty na rzecz BHZ Reklama za złożone zamówienie.
 9. Odpowiedzialność BHZ Reklama z tytułu wad towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania BHZ Reklama.
 10. Odpowiedzialnością BHZ Reklama nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność BHZ Reklama zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.
 11. Jakiekolwiek roszczenia Zamawiającego wobec BHZ Reklama z tytułu rękojmi są wyłączone.
 12. BHZ Reklama nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Zamawiającego celu, jeżeli Zamawiający nie sprecyzował na piśmie wszelkich warunków dotyczących towaru.
 13. Reklamowane towary będą przyjmowane wyłącznie z wypełnionym i podpisanym Formularzem Reklamacji i pod warunkiem wcześniejszego, pisemnego lub dokumentowego uzgodnieniu tego faktu z handlowcem BHZ Reklama, przez co należy rozumieć jednoznacznie wyrażone stanowisko handlowca BHZ Reklama wyrażające zgodę na zwrot. W przypadku reklamacji towaru bez wypełnionego i podpisanego Formularza Reklamacji oraz bez wskazanego powyżej uzgodnienia z handlowcem. BHZ Reklama zastrzega sobie prawo odesłania towaru na koszt Zamawiającego.

 

§ 5  Zlecenie usługi znakowania towaru

 1. Zlecenie usługi znakowania towaru przyjmowane jest przez Dział Handlowy BHZ Reklama wyłącznie w formie pisemnej lub dokumentowej.
 2. Składając zlecenie Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy z grafiką 1:1 w formacie .ai, .eps, .cdr z podaniem kolorów według wzornika PANTONE lub CMYK. Tekst należy zamienić na krzywe. W przypadku grawerowania laserem akceptowane są pliki z grafiką czarno-białą. Dostarczenie pliku roboczego w formie niezgodnej z powyższymi wymaganiami wiąże się z dodatkowymi opłatami związanymi z adaptacją grafiki.
 1. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia na znakowanie towaru i rozpoczęcie jego realizacji następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego pisemnego lub dokumentowego potwierdzenia zlecenia i wizualizacji znakowania do akceptacji.
 2. Wstępny termin realizacji określany jest przez BHZ Reklama po pisemnej akceptacji wizualizacji znakowania przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji zlecenie nie zostanie zrealizowane.
 3. Potwierdzenie terminu realizacji przez BHZ Reklama następuje po pisemnej lub dokumentowej akceptacji wzoru przez Zamawiającego. Akceptacja wzoru odbywa się na podstawie 1 egzemplarza produktu oznakowanego zgodnie z zatwierdzoną wizualizacją znakowania.
 4. Wzór do akceptacji wysyłany jest odpłatnie na koszt odbiorcy. Istnieje możliwość akceptacji wzoru na podstawie przesłanego drogą elektroniczną zdjęcia wzoru.
 5. Termin realizacji może ulec zmianie w następstwie wystąpienia przeszkód siły wyższej, niezależnych od BHZ Reklama BHZ Reklama zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistnieniu tego rodzaju przeszkód, jak też o ich ustaniu. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wyłączone.
 6. W wyniku procesów związanych ze znakowaniem jak również w związku z wadami ukrytymi towaru nieznaczna ilość towaru może ulec uszkodzeniu. W związku z tym BHZ Reklama ma prawo dostarczyć do 3% mniej towaru pełnowartościowego w stosunku do zamówionej ilości. Koszty powstałe z tego tytułu pokrywa Zamawiający. Zamawiający zobowiązany jest uwzględnić możliwość zaistnienia powyższej sytuacji na etapie składania zlecenia na usługę znakowania towaru. W przypadku wymogu dostarczenia dokładnej ilości zamówionego towaru Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. BHZ Reklama zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować straty wynikające z uszkodzenia towaru na etapie znakowania.
 7. W zależności od podłoża i techniki znakowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym w zleceniu odcieniem skali PANTONE lub CMYK, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego wynosi +/- 3%.
 8. Przy wznowieniu zlecenia Zamawiający zobowiązany jest pisemnie określić niezbędne parametry znakowania: wielkość, kolor, umiejscowienie.
 9. BHZ Reklama nie ponosi odpowiedzialności za treść zleconą do oznakowania przez Zamawiającego. BHZ Reklama nie ponosi odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za naruszenie ich praw. Wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw osób trzecich ponosi Zamawiający.
 10. W przypadku rezygnacji Zamawiającego ze złożonego zlecenia na znakowanie towaru, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez BHZ Reklama w związku z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
 11. BHZ Reklama nie wykonuje znakowania na towarach powierzonych jak również usługowego konfekcjonowania towarów powierzonych.
 12. Produkty oryginalnie zapakowane w indywidualne woreczki nie są ponownie w nie pakowane po wykonanej usłudze nadruku. Zamawiający oczekujący ponownego zapakowania po nadruku powinien wycenić wcześniej taką dodatkową usługę oraz zamówić ją jednocześnie z usługą znakowania. W przypadku braku takiego zamówienia foliowe opakowania indywidualne będą usuwane.

 

§ 6  Ustalenia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby BHZ Reklama.
 3. Składając zamówienie lub zlecenie na znakowanie towaru w BHZ Reklama Zamawiający akceptuje powyższe warunki współpracy.
 4. Szczegółowe informacje na temat powyższych warunków współpracy będą zamieszczane każdorazowo na stronie internetowej www.bhz-reklama.pl. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w regulaminie zmiany może złożyć na piśmie (decyduje data wpływu do siedziby BHZ Reklama) lub z zachowaniem formy dokumentowej sprzeciw wobec tych zmian w terminie 14 dni do daty informacji o proponowanych zmianach zamieszczonych na wskazanej stronie internetowej. Niezłożenie w sposób wskazany powyżej sprzeciwu przez Zamawiającego oznaczać będzie akceptację zaproponowanych zmian w treści powyższych warunków współpracy.

 

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami!

Wystarczy, że zapiszesz się do naszego newslettera. Najlepsze promocje reklamowe na Twojej skrzynce.