Budowanie odporności firmy BHZ-Reklama.

Powstaje w kontekście projektu

RPWM.13.01.00-28-0251/22 – „Budowanie odporności firmy BHZ-Reklama”

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) ze względu na wystąpienie okoliczności niedających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, uniemożliwiającej dostawę w określonym pierwotnie terminie np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach; okolicznością niemożliwą do wykonania nie jest brak możliwości pozyskania pojazdu bazowego, skutkujący nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy.; Wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie nie powodującym zwiększenia Wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie oraz tylko o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania. b) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentów z urzędów administracji państwowej (np. urzędu celnego), a z przyczyn niezależnych od Stron niemożliwe było uzyskanie tych dokumentów w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Wyżej wymieniona zmiana do umowy dopuszczalna jest po przedstawieniu przez Wykonawcę stosowanego dokumentu z urzędu. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji zamówienia. 

2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia: 

a) zmiany technologiczne, w szczególności: 

1. niedostępność na rynku sprzętu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku produktu. Zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż określone w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o zaprzestaniu produkcji produktu zaoferowanego; wypełnioną specyfikację na nowy produkt wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.; 

2. pojawieniem się na rynku produktu nowszej generacji (bądź w nowszej technologii) pozwalającego na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż określono w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: oświadczenie od producenta o rozpoczęciu i prowadzeniu produkcji produktu nowej generacji lub nowej technologii; wypełnioną specyfikację na nowy produkt wraz z materiałami producenta poświadczającymi spełnienie wymaganych parametrów.; 

3. zmianę umowy w zakresie zmiany numeru katalogowego, nazwy handlowej, które wynikną w okresie realizacji umowy i nie były możliwe do przewidzenia przez żadną ze strony umowy oraz o ile zmiana taka nie spowoduje zmiany ceny towaru (w przeliczeniu do nowej objętości lub gramatury towaru – jeżeli dotyczy). 

3) dla pozostałych zmian: a. zmiana sposobu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu-; 

4) nie stanowi istotnej zmiany umowy w szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 

b) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

3. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy – w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust.

 4. 4. Zmiany wymienione w ust. 2 pkt 4) nie wymagają aneksu. Strony składają wnioski o konieczności wprowadzenia nieistotnej zmiany do umowy wraz z opisem tej zmiany. Wniosek stanowi integralny załącznik do umowy, a jego treść zastępuje pierwotnie zawartą umowę tylko w zmienionych punktach.


Więcej informacji

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami!

Wystarczy, że zapiszesz się do naszego newslettera. Najlepsze promocje reklamowe na Twojej skrzynce.