Warunki współpracy

1. Zamówienia

 1. Realizowane są wyłącznie zamówienia złożone w formie pisemnej i przesłane za pośrednictwem poczty e-mail lub faksem. Zamówienie powinno zawierać: nazwę oraz zamawiany nakład, uzgodnioną cenę netto za sztukę, a także adres do faktury oraz adres, pod który towar ma zostać wysłany.
 2. Klienci rozpoczynający współpracę z firmą BHZ Reklama zobowiązani są dostarczyć aktualne kopie dokumentów rejestracyjnych firmy (pełną nazwę firmy, NIP, Regon, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej).
 3. Ceny podane w ofercie cenowej są cenami netto.
 4. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest m.in. od towaru i wybranego sposobu znakowania oraz stanów magazynowych firmy BHZ Reklama.
 5. Każde ustalenia muszą być zatwierdzone pisemnie, drogą mailową lub inną możliwą formą pisemną.

2. Terminy realizacji

 1. Terminy ustalane są indywidualnie w zależności od wybranego produktu.

3. Płatności i opłaty

 1. Dla nowych klientów warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest wpłata zaliczki stanowiącej 100% lub 50% wartości zamówienia – wg wcześniejszych ustaleń z Przedstawicielem Handlowym.
 2. Zaliczkę prosimy wpłacać w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania faktury pro formy.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej każde kolejne zamówienie będzie z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.
 4. Jeśli zamawiający dokona płatności w terminie późniejszym od uzgodnionego, naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.
 5. BHZ Reklama zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia, jeśli zamawiający zalega z płatnościami.
 6. Towar nieopłacony poprzez fakturę stanowi własność firmy BHZ Reklama.

4. Znaki graficzne (logotypy), projekt graficzny

 1. W przypadku występowania logo firmy, prosimy o dostarczenie pliku graficznego Państwa logo najlepiej w formacie *.cdr, *.ai, *.eps lub ewentualnie *.tif, *.jpg, *.bmp w wielkości i rozdzielczości odpowiadającej do rodzaju projektu (poligrafia lub projekty wielkoformatowe).
 2. W przypadku przekazania materiałów złej jakości (np. logo skopiowanego ze strony www) firma BHZ Reklama na wyraźne, pisemne życzenie klienta wykona odpłatne zwektoryzowanie logo. Cena za opracowanie tego typu materiału uzgadniana jest indywidualnie.
 3. W oparciu o przekazane informacje, materiały, logotypy firma BHZ Reklama opracuje projekt/projekty. Cena poszczególnych projektów jest uzgadniana indywidualnie.
 4. W przypadku rezygnacji z zamówienia, klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za wkład pracy grafika, wg ilości poświęconych godzin. Cena za godzinę pracy grafika wynosi 100 zł netto.
 5. BHZ Reklama jest autorem projektów graficznych wykonanych przez grafików Firmy i zastrzega sobie prawo do własności tychże projektów. Wszelkie kopiowanie projektu bądź jego części bez uzgodnienia z autorem jest niedozwolone.
 6. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich do przekazanych materiałów, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. BHZ Reklama nie przeprowadza weryfikacji zamówienia w zakresie wykorzystywania praw autorskich przez Zamawiającego. W tym zakresie odpowiedzialność BHZ REKLAMA jest wyłączona zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

5. Akceptacja projektu

 1. Akceptacja projektu równoznaczna jest z akceptacją wszelkich treści w nim zawartych.
 2. Prosimy o dokładne sprawdzenie:
  - orientacji i położenia logo czy tekstu,
  - wielkości i pozycji elementów graficznych,
  - pisowni tekstu i danych teleadresowych,
  - ilości użytych kolorów – wartości systemu kolorów PANTONE® lub CMYK.
 3. Wszelkie zmiany wprowadzone przez klienta po zatwierdzeniu wizualizacji są odpłatne.
 4. Po zaakceptowaniu powyższej wizualizacji, ewentualne poprawki lub reklamacje nie będą uwzględniane.

6. Reklamacje

 1. Reklamacji podlega jedynie towar wadliwy fabrycznie lub niezgodny ze złożonym zamówieniem.
 2. W przypadku reklamacji zamawiający musi zgłosić ją firmie BHZ Reklama w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania towaru.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.
 4. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu przez przewoźnika, należy zgłosić to danemu przewoźnikowi poprzez spisanie protokołu reklamacyjnego oraz poinformować firmę BHZ Reklama o tym fakcie.

7. Wzory produktów

 1. Klienci BHZ Reklamy mają możliwość zamawiania próbek produktów w ilości nie większej niż 2 szt. jednego produktu.
 2. Każdy wzór należy zwrócić w nieprzekraczającym terminie 7 dni roboczych, po tym czasie zostanie wystawiona faktura z kwotą brutto, odpowiadającą wartości danego produktu.

8. Pozostałe warunki

 1. Firma BHZ Reklama zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych realizacji (zawierających logotyp, firmę, znak towarowy, projekty autorskie) na potrzeby marketingowe. Klientowi przysługuje prawo do zastrzeżenia możliwości korzystania z wykonanej dla niego realizacji (produktu) wyłącznie w formie pisemnej informacji.
 2. Zamawiane produkty wysyłane są za pośrednictwem firm DPD, DHL lub na życzenie zamawiającego Poczty Polskiej. Firma BHZ Reklama nie odpowiada za uszkodzenia towaru i opóźnienia w dostawie z winy leżącej po stronie przewoźnika.
 3. Producenci zastrzegają sobie możliwość zaistnienia minimalnych różnic pomiędzy asortymentem przedstawionym na zdjęciach w katalogach, a produktami wykorzystanymi do realizacji zamówień. Firma BHZ Reklama nie odpowiada za różnice w kolorystyce produktów, jak również za niewielkie różnice w odcieniach w obrębie danego zamówienia.
 4. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego lub przed Sądem.

9. GOTOWE PROJEKTY od Klienta

 1. Za gotowy plik do druku uznaje się plik wolny od wszelkich błędów (tekstowych, merytorycznych, poligraficznych), przygotowany zgodnie z przesłaną do Państwa specyfikacją i makietą.
 2. W przypadku niewłaściwego przygotowania pliku i zaangażowania Działu Graficznego do analizy plików oraz przygotowania opisu błędów, firma BHZ Reklama będzie naliczać dodatkowe 70 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy Grafika.
 3. Uwaga! Przed przekazaniem materiałów do druku Klient zobowiązany jest do starannego sprawdzenia, czy dane te są zgodne z jego życzeniem, a w przypadku przekazania gotowych projektów, dodatkowo czy odpowiadają parametrom drukarskim określonym przez BHZ REKLAMA.
 4. Ryzyko związane z ewentualnymi wadami produktu, które powstały wskutek przekazania błędnych danych, ponosi wyłącznie Klient.

Zapisz się do naszego Newslettera!

Promocje, nowości, wietrzenie magazynów. Trzymaj rękę na pulsie, dowiedz się pierwszy! Aby nic Ci nie umknęło zapisz się w naszym newsletterze.

Ta witryna używa plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz jednoczesną akceptację warunków opisanych w regulaminie oraz polityce prywatności.